ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Preguntas e propostas do Grupo Municipal Socialista

PREGUNTAS PRESENTADAS NO PLENO ORDINARIO DO DÍA 31 DE XANEIRO DO 2018

1-Queremos comezar  facendo unha crítica construtiva en canto as actividades organizadas durante as datas do Nadal. Todas elas interesantes, destacando pola nosa banda a obra de teatro e a visita dos Reis Magos, esta última de gran acollida polos veciños.

2- Por petición dos veciños da Edreira queremos solicitar que na entrada  do lugar facendo unión coa estrada que se vai a mellorar mediante o POS 2018 se proceda ao formigonado e entubado do tramo de rúa das vivendas co fin de mellorar o día a día dos veciños.

3- Por outra banda os mesmo veciños carecen de  liña de teléfono convencional xa que a liña remata a escasos 800 metros das vivendas polo que teñen que contratar un servizo especial vía satélite, co conseguinte custe adicional e escasos servizos. Por tanto, solicitamos que o concello realice as xestión oportunas para que a liña chegue ata o lugar, xa que os veciños son ignorados nesta petición pola compaña responsable.  

4- No noso Concello sabemos que é escasa a creación de  empresas privadas. É por isto que cando xorden novas iniciativas entendemos que teñen que ser apoiadas e impulsadas polo Concello.
Vai facer dous anos que solicitamos o amaño da pista do Barro que da aceso a plantación dos arandos, e a día de hoxe segue igual. Algo similar pasa na A Riba cos invernadoiros de flores que ten serios problemas para poder acceder o transporte ata  a finca.
É por isto que solicitamos de carácter urxente  se realicen as obras pertinentes para facilitar a viabilidade de ditas empresas .

5- Queremos facer dous apuntes en torno a escola de música.
En primeiro solicitar que a calefacción se programe para que comece a funcionar un tempo antes, xa que o local é moi frío e non se consegue  unha boa temperatura ata que leva un bo anaco funcionando.
E en segundo, preguntar si todos os profesores que imparten clase  son titulados en música tendo en conta que esta e unha escola oficial e se algún profesor carece de dita titulación o prexudicado sería o Concello.

6- Ao final da rúa da Castiñeira, na entrada de Señor, xusto enfronte a casa de Josiño, hai 2 carballos ao carón da rúa que son un perigo, pola súa proximidade á estrada, chegando a invadir polo aire a mesma vía, polo que solicitamos se proceda o corte dos mesmos.

7- Solicitamos a colocación dun letreiro de identificación do lugar do Vilariño da Baña (rúa  de Castelao), xa que os veciños, na maior das veces o seu correo ou paquetería vai a parar a parroquia de Corneira.

8-Na parroquia de Troitosende, no lugar de Menlle, fixéronse varios cortes na estrada para a canalización da auga. Ditos cortes carecen de asfaltado, polo que solicitamos se proceda a  tapar debidamente os cortes e a limpar as cunetas.
Tamén solicitamos para a parroquia a incorporación de máis puntos de luz xa que nos tramos de unión estre distintos lugares como Portochán, Vilacoba, e  Quintáns , discorren zoas  totalmente  as escuras.

9- Segue habendo queixas pola mala, e en casos, nula recepción da sinal de TV. Lugares como Vilar de Cerdeiras,  Edreira e outros xa nomeados en anteriores plenos. É por isto que solicitamos que o Concello actúe de inmediato para solucionar dito problema.

10-  Ante a eminente  obra de canalización da auga cara Emes, os veciños do lugar pregúntannos si chegado o día poderían utilizar a mesma obra para poder renovar as acometidas antigas.

11- No lugar de Guimaráns os veciños teñen serios problemas coa subministración da electricidade. Decotío están a sufrir baixóns de tensións que afectan non so as maquinarias das granxas, se non ao día a día dos veciños. É por isto que solicitamos que o Concello se poña en contacto coa subministradora o antes posible para solucionar o problema.

12- Na subida do Busto, no tramo da antiga rúa de Corneira está sendo habitual que as empresas de madeira  deixen  a maquinaria estacionada sen ningún tipo de sinalización, o que é un autentico perigo para os usuarios. Polo que solicitamos se tomen as medidas necesarias para rematar esta situación.

13- Unha vez mais é lamentable como está o camiño de Pedralba. Despois de ser amañado por segunda vez, volve estar desfeito, polo usos das maquinarias das empresas madeireiras, que cargan en exceso os remolques. Pedimos de novo que se vixíe as actuacións destas empresas   e se lles esixa  o amaño dos camiños que desfán.
PREGUNTAS PARA O PLENO ORDINARIO DO DÍA 29 DE NOVEMBRO DO 2017

1-En Vesía á altura da casa de Riveiro, solicitamos que se coloquen uns tubos para soterrar a cuneta xa que ten un gran desnivel co consecuente perigo  para o paso dos vehículos.

2-Solicitamos a colocación de máis colectores para o vidro nas distintas parroquias. Os que hai son escasos e están moi lonxe dos distintos núcleos de poboación. Pedimos aos veciños que reciclen, e despois non damos facilidades ( Señor, Liñares, Emes, etc)

3-Non nos parece correcto que o libro de música da escola, patrocinada polo noso Concello teña o membrete do concello de Negreira. Pedimos se faga un propio ou se use un sen  membrete.

4-Unha vez máis pedimos que se nos informe dos actos que se van a facer no Concello. ( Revolta aos 50, curso de conservas, magosto). Estamos a decatarnos polas redes sociais, cousa que non nos parece correcto.

5- En canto a actividade do magosto, gustaríanos que se nos explicase o sentido do cartel “ magosto en igualdade” non lle vemos sentido. O magosto non nos parece unha actividade relacionada coa igualdade, nunca estivo ligado a discriminación, IGUAL NÚMERO DE CASTAÑAS!!
A cousa apunta máis ben a querer facer un dos por un, xuntar dúas actividades, co resultado dunha chapuza.

6-Solicitamos se faga unha actuación urxente na estrada que vai dende  Lameiro ao Pazo de Cores, xa que estase  derrubando o muro da presa, que fai de contención da estrada.

7- Confirmáronnos as veciñas do Outeiro en Marcelle, que recentemente falaran con vostede, e que  lles dou a palabra de buscar unha solución o problema acontecido tras o arranxo da rúa,  que teñen o seu compromiso, que se vai facer todo o necesario para solucionalo, incluso levantando o actual firme si fora necesario.
Alégranos saber  que se vai dar unha solución consensuada e gustaríanos saber en concreto que actuación se vai a realizar.

8-Antes do inverno pasado solicitamos se desatascase a pontella que cruza a estrada de Cotobade  a altura do número 10. Pasou o inverno e nada de nada, a auga por riba da estrada. Despois dunha nova petición dixo que cando se fixera a mellora do firme que se ia desatascar en condicións. O certo e que feita a actuación de mellora do firme a pontella sigue atascada.  Por desgraza non chove, pero esperemos que chova e esperemos que para aquela estea desatascada.
E isto mesmo pódese aplicar a subida de Vilela, que imos cansos de solicitar que se reparen os tubos da cuneta.

9- Solicitamos se reparen as cunetas na pista  da Gandariña  que vai  de Faxín-Ermida polo Barreiros.

10-En canto a escola de música, solicitamos se retire o moneco de primeiros auxilios e se instale un tirador na porta principal.

11- Tras as declaración o pasado sábado de Dª. Ruth, presidenta da asociación ANXIÑOS, afirmando a apertura para a primavera da casa reitoral de Monte, queremos saber que base teñen ditas declaracións e pedímoslle o Sr. Alcalde que se poña en contacto con ela co fin de que deixe de facer estas declaracións  que non levan a nada.

12- De novo queremos saber como está o tramite  para a  limpeza, das fincas de Vilarnovo, denunciadas fai xa dous anos.
ROGOS E PREGUNTAS PLENO ORDINARIO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017

1.- O pasado luns foi a  reunión dos responsables  da actividade extra escolar de música cos pais dos alumnos.  Un ano mais xorde a polémica, xa que hai a posibilidade que outras actividades  coincidían no mesmo horario que esta, o que impide coordinar para os pais a asistencia as mesmas.
-Solicitamos se tomen as medidas correctoras para que isto non impida poder asistir a diversas actividades. E que se tome nota para que non se repita todos os anos o mesmo problema.
-Por outra banda no local das actividades estase a colocar un ascensor, e consideramos que as medidas de seguridade que se están a tomar pola obra, non son suficientes, xa que en breve empezan os nenos as actividades, nenos de 3 anos e da maneira en que está é un verdadeiro perigo.

2.-Tras a reforma da área recreativa de Fiopáns déronos parte algúns veciños que a fixación das papeleiras non é axeitada o que vai facer que en pouco tempo acaben tiradas no chan, polo que pedimos se fixen novamente.
E suxerimos que o mobiliario  urbano que había antes se recicle e se instale noutros lugares da parroquia.

3.-  Na parroquia de Fiopáns no lugar de Troitomil estase a limpar as presas.
Queremos saber si hai un plan para a limpeza de todas as presas do Concello ou si polo contrario é unha actuación illada.

4.- No lugar de Buchaín hai instalado un contador de luz nun poste de alumeado público. Gustaríanos saber si hai autorización para dita instalación, e como e a quen se lle vai pagar o gasto xa que o alumeado e público.

5.- Na parroquia de Barcala no lugar de Emes hai un pozo de auga público para uso común ( uso de cisternas para regadío, apagado de lumes etc ).
Solicitamos unha actuación de limpeza, cambio da reixa  xa que está seriamente danada e  a colocación dunha comporta para facilitar o baleirado para a súa limpeza, xa que no estado en que está non se pode facer uso del, así mesmo deberíanse revisar todos os pozos na primavera,  e mantelos cheos no verán.
-Tamén no lugar de Emes a fonte pública perde auga, facendo unha esterqueira constante na rúa, polo que solicitamos se faga a actuación pertinente.
- Na mesma parroquia, o camiño que vai de Emes a Fampousa  por xunto o invernadoiro, ten un tramo duns 20 metros onde o camiño non ten cunetas.
Solicitamos se faga unha actuación urxente para que coa chegada das choivas, a auga non barra ese tramo de camiño.

6.- Dende fai varios anos temos solicitado o arranxo de varios camiños          (pista de acceso as cuadras de Candido en Cabanas, caniño dende Vesía a Campo Pequeno etc) que segundo vostede estaban incluídos no Plan Marco.
Gustaríanos saber como está o tema a dia de hoxe.

7 Temos entendido que distintos negocios instalados no noso Concello tras varios anos xa funcionando, aínda non recibiron a pertinente licenza definitiva.
Gustaríanos saber, de ser certo, cal é o motivo de dita tardanza.   A actividade no noso Concello neste senso é practicamente nula, polo que non debe de ser unha saturación para o concello.
Entendemos que a tramitación de licenzas para actividades debería ser prioritario para o Concello e estamos a ver que parece todo o contrario.

8.-  Na parroquia de Corneira gustaríanos saber si as obras no campo da festa están rematadas, xa que de ser afirmativo os veciños non están contentos pois a entrada queda en mal estado e incluso a dous niveis.
Solicitamos unha vez mais a colocación dun espello na saída da estrada vella e que se amañe o furado  na rúa, no lugar do Vilariño. Cousas que levamos pedidas dende fai medio ano.

9.-  No mes de agosto presentamos por rexistro dúas solicitudes . A limpeza das marquesiñas cara o comezo do curso escolar e a colocación dun espello para facilitar a incorporación a estrada xeral, sobre todo do transporte escolar. Temos que dicir que unha vez mais nada de nada. Isto delata falta de interese por parte de vostede, xa que o gasto sería mínimo

10.- Temos entendido polos veciños que a empresa concesionaria da auga para o Concello, está a facer medicións  co fin de ofrecer o servizo  na parroquia de Barcala , en Emes. Queremos que se nos aclare cal é a situación.

11.- En Fiopáns cando se fixo a actuación de cementación no núcleo,    cortouse un lavadoiro público que excedía da medida. A  obra rematouse fai tempo pero o lavadoiro quedou sen rematar. Ten   ferros ó aire,  sendo un perigo para a veciñanza, polo que pedimos se remate o antes posible.


12.- No lugar de Cabanas, na rúa o par da taberna, hai una mancha constante a auga, que supoñemos sexa unha fuga  de algunha traída, solicitamos se amañe o antes posible. PREGUNTAS PLENO MARTES   DÍA 1 DE AGOSTO 2017

1.- Temos constancia de varias denuncias de augas de Galicia na parroquia de Troitosende por vertidos de augas residuais . Isto vai supoñer a sanción a varios veciños coa correspondente multa e a realización de  custosas obras para solucionar o problema. Esta situación repítese en todas as parroquias do noso concello, xa que carecen todas elas dunha rede de saneamento,  o que según   a lei reguladora das bases do réxime local, é competencia, e obrigación do concello.
En 22 anos de goberno as actuacións neste senso foron escasa polo que solicitamos se tomen as medidas oportunas para solucionar este grave problema.   

2.-Queremos solicitar a colocación de dúas alfombras na biblioteca. Unha na zona que utilizan para xogos e a outra na entrada onde realizan conta-contos, co fin de  que os nenos   non estean sentados no chan.

3.- Levamos mais dun ano pedindo pleno tras pleno que se nos informe sobre a solución que se vai dar a problemática que aconteceu tras a obra do outeiro. Queremos unha resposta concreta.

4.-A maior parte dos veciños recibiron nas súas casas  unha notificación do Concello recordando  as medidas de prevención e defensa contra os incendios forestais. Ata aí todo correcto.
No caso de incumprimento da  xestión da biomasa vexetal, corresponde o Concello a  realización, e  execución forzosa da limpeza  de acordo co  establecido no artigo 22 da presente lei, sen prexuízo da instrución do correspondente expediente sancionador
Agora ben, queremos saber que ten pensado facer o Concello xa que varios veciños notificaron a situación de resgo das súas vivendas pola falta de limpeza das fincas lindeiras e a data de hoxe no se fixo nada.

5.-Fai ano e medio solicitamos a reparación do tellado do muíño de Fiopans. Vostede comprometeuse a reparalo e incluso a encintalo sempre e cando accederan todos os propietarios a realización das obras. Fai un ano presentáronse  as firmas de tódolos propietarios pero a día de hoxe todo segue igual.
Cando se van  facer as obras de restauración?

6.-No pleno do día 2 de febreiro solicitamos un plan  o Concello para  facer fronte a continua perda de poboación. 2 Meses despois o que se nos contesta, e nada,  é o mesmo. Que hai que facer un estudo, que ten que haber unha coordinación entre o Concello  a Xunta e a Deputación.
Señor Alcalde dende fai 20 anos estamos a perder poboación,  nos últimos 10 somos 1000 veciños menos e vostedes seguen sen facer nada. Vostede siga esperando, e cando pechen o colexio, o centro médico e desaparezan os poucos servizos privados como Abanca o Pastor, despois si que non vai haber plan que vala
Pedímoslle que tomen medidas urxentes e que o fagan xa.

7.-A Baña é un dos Concellos  menos industrializados da provincia, circunstancia que incide de forma directa na alta  taxa de paro que padecemos.
Este feito non é unha casualidade xa que somos uns dos poucos concellos que carecen de solo industrial, dun polígono onde podan establecerse as empresas, o que obriga en moitos casos a veciños do noso Concello  a levar as súas PIMES os concellos limítrofes, como son Santa Comba uo Negreira.
Nestes 2 anos de lexislatura da Corporación, non escoitamos unha soa palabra de como está a situación dese polígono fantasma que temos na Baña, xa que o letreiro está, pero nin hai autorización , nin hai polígono. É por isto que lle pedimos que se nos informe de como está nestes momentos a tramitación para  que os terreos pasen a ser súelo industrial .

8.-Queremos felicitar o Concello por organizar a camiñata para dar a coñecer  o tramo da antiga ruta do Camiño  de Santiago cara Muxía o paso polo noso Concello.
Certo é que o día escollido non se prestaba para todo o mundo, o ser un veneres, día laborable, polo que no afán de seguir con esa labor de promoción e tras varias petición dos veciños , deixando pasar o mes de agosto por mor as  vacacións de moitos deles, comentar que imos organizar unha camiñata o día 3 de setembro. Un domingo para eses veciños que o pasado dia non puideron asistir por motivos laborais.

9.-Varios veciños preguntáronos si se podía facer uso das barbacoas nas áreas recreativas durante estes meses de verán.
Polo que sabemos non se pode agás que o concello teña solicitado o uso de estas e que  estean debidamente  señalizada  a autorización por parte do concello.
Gustaríanos que se nos aclarara esta situación.

10.-Un clásico do rogos e preguntas. Seguimos sen recibir as actas das Comisións De Goberno, o que impide facer a nosa labor de control sobre os acordos que nelas se toman.

Esiximos que se nos faciliten ditas actas, tal e como establece a lexislación de réxime local.


PREGUNTAS PLENO ORDINARIO DO 31 DE MAIO DE 2017


1- Solicitamos  que se aclare a resposta  a pregunta 3 do anterior pleno, referente a obra do arranxo da  subida de Vilela.
2- Por petición dos veciños da parroquia de A Riba, solicitamos unha actuación de mellora no camiño de Brandián (Ferreiros ) e no camiño das Sachas (A Costa), dado o mal estado do firme.
3- Por petición dos veciños da parroquia de San Vicenzo solicitamos a limpeza e mellora do camiño que bordea o monte Penedo dende Paredes e que vai cara Marcelle.
4- Fai 2 anos arranxouse a entrada do camiño de Pedralba  (o tramo de entrada dende a estrada), o certo é que o resto do camiño está nun estado lamentable polo que solicitamos se repare  xa que incluso os tractores están a ter problemas para circular.
5- O Concello da Baña e coñecido entre moitas cousa por ser un Concello cuns importantes ríos para practicar o deporte da pesca. Estamos a ter numerosas queixas polo mal estado no que se encontran os nosos Riós, multitude de árbores caídos, e en algúns casos ( Reiverde) o liso,  dificultan o paso da auga e a entrada de luz. Polo que solicitamos se formule a petición de limpeza á autoridade competente
6- Gustaríanos saber si se ten planificada algunha actividade conciliadora para os nenos cara o remate do curso escolar (campamentos urbanos)
7- O Concello de Negreira limpou o denominado camiño da Cereixeira ata o límite do Concello da Baña, polo que solicitamos que se retome a limpeza do mesmo na parte que é do noso Concello
8- En Fampousa, temos constancia dunha problemática cun arborado próximo as vivendas. No último ano fixéronse  varias reclamacións no Concello. Gustaríanos saber que ten pensado facer o Concello xa que agora temos unha ordenanza que regula estas situacións.
9- En cantos os decretos aprobados gustaríanos que se nos aclarara os pagos feitos por “asistencia a sesións primeiro trimestre”. Que se nos explique que sesións foron, datas na que se realizaron etc.
Tamén queremos que se nos aclare a “ liquidación de asistencias  selección de persoal” e a “liquidación asistencias grupo mixto de selección de persoal e alumnos Obradoiro Xallas- Dubra- Barcala III. Si se realizou en horario de traballo, cantas horas  se dedicaron, onde se realizaron etc, xa que hai pagamentos individuais por valores de mais  de 1.277€, cantidade superior o salario mensual de moitos funcionarios.


Este mes cúmprese a metade la lexislatura, e queremos recordarlle algunhas das nosas solicitudes expostas en distintos plenos q a fecha de hoxe seguen sen facerse.

- A colocación de quitamedos na ponte do Muiño da Picona (Corneira), no camiño que vai dende o campo de fútbol a Folgueira.

- O arranxo do socabón no Vilariño (casa Manolo da Chona).

- A colocación dun pasamáns na subida da igrexa  de Corneira, así como unha mellora para acceder a mesma evitando as perigosas escaleiras (Antiga entrada principal).

- Medidas urxentes, concretas, un plan de choque que poña freo á perda de poboación que sufre o Concello.

- Queremos saber si xa se tomou unha decisión sobre o problema das cunetas en Marcelle no lugar do Outeiro.

- Solicitamos que na entrada as escolas vellas se instalen unhas portas de peche automático.

- Que se amplíe o horario da biblioteca .

- Que se arranxen os taboleiros de anuncios que hai nas parroquias

- Que se quiten as rodas que hai tiradas na cuneta, á altura do nº10 no Espiño  e se instale un quitamedos.

- A retirada da maleza da área recreativa de Lañas.

- A colocación  da reixa no chan a entrada do no local social de Fiopáns.

- A instalación dun quitamedos  na baixada de Buchaín

- Solucionar o problema na curva das Bousiñas (Ferreiros).

- O  arranxo da entrada da pista Trascortellas na Carballeira, que ten un tubo en moi mal estado o que dificulta a entrada dos tractores na mesma.

- A colocación dun espello para o cruce no lugar de Ferreiros

- O desatasque da tagea  á altura do número 10 de Cotobade.

- A instalación dun espello para facilitar a incorporación dos vehículos á estrada xeral na saída de Corneira (Casa de Roberto).

- Un plan de mantemento das cunetas e tageas das carreteras e pistas do Concello.

- Que se corrixa a forma de limpar as cunetas, xa que cada vez se está arrimando mais o asfalto quedando as estradas mais estreitas.

- Arranxo do camiño da  Bouza en Ferreiros (tubos e zahorra)

- O cambio das marquesiñas en mal estado.

- En canto a obra  que vai de Vilar da Torre a Vilar de Suso, solicitamos que se cemente canto antes a subida cara o monte

- No Barro solicitamos o arranxo do camiño do Cotón Grande. 

- Solicitamos que se tomen as medidas necesarias coa casa en ruínas en Gende. 

    - Que se suministre auga o local social de S. Cibrán

  - Que se rematen as obras pendentes do POS e do PAS e se repoñas as sinais   viarias en mal estado.PREGUNTAS PLENO ORDINARIO DO 05 DE MARZO DE 2017

1.- En primeiro lugar queremos que conste en acta que seguimos sen recibir as actas das Comisións de Goberno. Isto imposibilita a nosa función de control das decisión internas que se toman no funcionamento do día a día do Concello. Queremos  expresar o noso malestar, xa que o pasado sábado, estando convocado  o pleno dende  o venres,  a documentación referida o pleno de hoxe, non estaba a nosa disposición para o seu estudio.

2.- Non se están a cobrar as cotas da escola  de música, e hai país preocupados por se lles pasan os recibos todos xuntos.

3.- Estase arranxando a subida cara Vilela e o abrir as cunetas están quedando os tubos de acceso ás fincas en moi mal estado, algúns obstruídos e outros rotos. Solicitamos que se cambien para evitar que a auga vaia por riba da estrada.

4.- Na parroquia de Troitosende, a pista que leva de Portochán cara Quintáns, que vai dar o cruce da fonte de Troitosende, estase a derrubar.  Solicitamos unha actuación o antes posible para evitar posibles males maiores.

5.- Unha vez máis solicitamos unha mellora na estrada  que vai de Vilacoba a  Xermán e Val de Dubra. O escaso ancho dificulta constantemente o tránsito dos veciños e veciñas.

6- Solicitamos de novo o arranxo dos taboleiros de anuncios. Non hai na maioría dos núcleos, e os que hai están en moi mal estado.

7.- Por petición dos veciños de Barcala solicitamos a poda das árbores xunto á igrexa, e o arranxo de un deles que está caído, e que se repoña o contedor de papel que se levou  polo seu mal estado.

8.- Na biblioteca levan case dous anos sen un ordenador, solicitamos que se repoña pois damos fe de que os usuarios están a cola para poder utilizar o que  hai, ademais  comunicar que a impresora está avariada o  que  fai que levan días sen poder imprimir nada.

9.- Na parroquia de Corneira arranxouse  a entrada dunha pista  no lugar da Piolla. Solicitamos que xa que non se vai continuar asfaltando a mesma, se faga unha limpeza para poder seguir transitando por ela.

Tamén queremos saber porqué a obra que  comezou fai dous meses, no campo diante da igrexa está parada. E recordar as solicitudes feitas por este grupo para ese lugar (un punto luz,  pasamáns e  mellora para o acceso dos maiores a igrexa para evitar as escaleiras) xa que agora pode ser un bo momento para facelas.

10.- Unha vez máis pedimos unha actuación para sacar a auga da praza de Cabanas. Segue a saír auga do medio da praza e a última actuación no fixo mellora algunha.

11.-Estamos na primavera e en previsión cara verán  pedimos que se poña en marcha un plan de limpeza das fontes públicas, lavadoiros, pozos e áreas recreativas . Que se limpe o campo de fútbol de Corneira, e que se apuren os arranxos das pistas deportivas (Ermida, Suevos, Troitosende, Seoane etc).

12.-Queremos saber que actuación se vai a facer na area recreativa de Fiopáns.


13.- Queremos que se lle de unha solución a caldeira de biomasa do local de Suevos, está constantemente avariada, e non quenta o suficiente dada a súa dimensión e o sitio onde está instalada.

PLENO ORDINARIO DO 02 DE FEBREIRO DE 20171-Por petición dos veciños de Corneira solicitamos:

-A colocación de quitamedos na ponte do Muiño da Picona, no camiño que vai dende o campo de fútbol a Folgueira.
-Solicitamos de novo o arranxo do socabón no Vilariño (casa Manolo da Chona).
-A colocación dun pasamáns na subida da igrexa así como unha mellora para acceder a mesma evitando as perigosas escaleiras (Antiga entrada principal).

2-Solicitamos se teña en conta a posibilidade. de que nos actos infantís, cando se distribuían alimentos, se teña en conta o aumento de nenoscelíacos ou diferentes alerxias, tendo unha alternativa para este colectivo.

3- Solicitamos se baleiren as papeleiras con mais frecuencia, posto que algunhas están cheas con vasos do chocolate desde reises.

4- Solicitamos por petición dos veciños, se limpe o camiño que da aceso as leiras en Vesía, o que vai por debaixo da  nave do concello.

5- Na parroquia de  Fiopáns limpouse o camiño o par do muíño (camiño de Escasaes) e a sorpresa dos veciños, que en vez de rematar o mesmo, metéronse nunha leira privada cortando carballetes e pinos.
Gustaríanos saber quen fixo dita limpeza.

6- Tras a constante perda de poboación, ( en 10 ano, 1000 veciños) queremos preguntar que ten pensado realizar o Concello para  facer fronte a este problema. Hai que tomar medidas urxentes, concretas e facer un plan de choque que poña freo a perda de poboación.
E queremos dar alternativas.
Propoñemos a creación dun censo de vivendas baleiras, habitables. Falar cos propietarios e crear unha axencia de alugar a baixo prezo.
Incentivar os futuros novos veciños, abaratando a custo 0, prazas  no PAI e actividades extra escolares, así como promocionar a calidade de vida do noso Concello etc

7- Queremos saber si xa se tomou unha decisión sobre o problema das cunetas en Marcelle no lugar do Outeiro.

8- Solicitamos que na entrada as escolas vellas se instalen unhas portas de peche automático. A entrada constante de nenos para a aula de informática e escolas de música fai que a porta esté de cotío aberta, xerando corrente o que impide que o local manteña a temperatura.

9-Comentar que a caldeira da biblioteca está a sufrir continuos apagóns, o que fai q a cotío os rapaces teñan frío.

10- Temos coñecemento que  en varios locais sociais  teñen dificultades para encender as novas caldeiras, creemos que sería necesario que se puxeran en contacto cos presidentes,  para explícalles o funcionamento, noutros casos reubicalas e colocar un sistema de protección das chemineas, que son un perigo pola escasa altura que teñen e o fácil aceso dos nenos as mesmas cando estas están quentes.

11-De novo solicitamos que se amplíe o horario da biblioteca  sendo o ideal de 16 :00 as 20:00 horas.

12-Durante o Nadal votouse en falla unha luminaria decorativa diante da casa da cultura. Polo que pedimos se teña en conta para o ano que ven.

13- Sabemos que o Concello de Val do Dubra  vai ampliar a estrada que une Portomouro con  Troitosende, polo que solicitamos que se poñan en contacto ámbolos dous Alcaldes, co fin de facer de maneira conxunta a ampliación da ponte que fai de unión entre ambos Concellos.

14-Coa aprobación do Plan Único  POS + 2017 da deputación de A Coruña, o noso Concello recibirá un total de 730.763,84 euros.
Queremos solicitar que o 50% destes ingresos sexa destinado a un plan de emprego, aumentando a brigada do concello e o persoal de axuda a domicilio. Dúas das maiores necesidades do Concello.


Tamén queremos facer chegar algunhas das necesidades das distintas parroquias, así como diversas peticións, co fin de que dito programa se orienten as necesidades dos veciños.

Melloras en pistas e camiños:

 • Parroquia de Suevos:
-          Mellora de asfaltado do Camiño do Reguengo a Suevos
-          Camiño no lugar do Reguengo a estrada xeral
-          Camiño de francos –Agro do liño
-          Mellora  con zahorra da pista da chousa –Agro do Liño
-          Pista das Ogacheiras os Cebros
-          Pista das Laxes no lugar de Francos
-          Pista da Pedra Canteira
-          Pista da Gandariña a rúa de Faxín-Ermida polo Barreiros
                                    
 • Parroquia de San Vicenzo:
-  Un plan de mellora no núcleo de Señor, posto que está nun estado de abandono. Formigonado e acondicionamento do mesmo (fontes, lavadoiro, mobiliario urbano ).
-      Mellora con zahorra  da pista que nace o par da Capela, dirección San Salvador e Liñares
-         Pista o pasar Vesía   que sube cara Campo Pequeno.
-         Pista que sube de Señor cara o Castro e a que vai de Vilar Novo a Campo Pequeno.

 • Parroquia de Cabanas:
-          Melloras con zahorra da pista Fonte Listeira
-          Formigonado no lugar de Cabanas na chamada Ferradura
-          Asfaltado da estrada de cabanas a igrexa
-          Camiño dende a carpintería o Pazo
-          Asfaltado da estrada Cabanas o Barro. 

 • Parroquia de Lañas:
-          Asfaltado do camiño de Meimendre a Pousor
-          Mellora con zahorra da pista de Mundrís cara Prousor

 • Parroquia de Corneira:
-         Mellora dos camiños que van polos Cubelos a Casal de Mouros, con saída a zona de Carracedo.

 • Parroquia de Ordoeste:
-          Mellora da pista de  Busto a Cotobade
-          Mellora das pistas do Rial de Canle e de Guimaráns.

 • Parroquia de A Riba:
-          Mellora con zahorra do camiño que vai por debaixo da casa de Severino en Manle
-          Camiño dende a casa de América ata a casa de Manolo Daniel en  Vigobó
-          Os camiños de Trece
-          Camiño da Fonte  (fronte a casa de Victorino)
-          O que une Trece con Folgueira
-          Camiño da Ponte Carbón
-          Camiño da Bala
-          Remate da estrada que vai dende a Carballeira a Espesedo.
-          Mellora do camiño do Peón.

 • Parroquia de Marcelle:
-          Mellora con zahorra do camiño que vai do outeiro cara o linde de Cabanas
-          Acondicionamento da masa común que hai o lado da igrexa.

 • Parroquia de Barcala:
-       Mellora con zahorra do camiño que vai dende “Trasparedes” ata o Ribeiro na aldea de Emes
-      Dotar de beirarrúas a estrada de  Seoane dende o colexio ata a entrada de acceso polo “Pau Do Raposo,” así como diante da igrexa e do  cemiterio.
-           
 • Parroquia da Ermida:
-     Mellora con zahorra do camiño de Gosende que da acceso o pozo de auga para as cisterna e o que da leva  a costa da Ermida.

 • Parroquia de Fiopáns:
-          Mellora en zahorra do camiño de Vilar de Suso que vai cara Valiña
-          Camiño da Estivadiña cara Vilar de Suso
-          Camiño de Troitomil cara Curres
-   Mellora en asfaltado da subida do camiño que leva  dende Vilar de Suso a Salgueiriño.         
                                
 • Parroquia de Troitosende:
-    Asfaltado en quente dende o linde entre a parroquia de Troitosende e a aldea de Xermán pertencente ao concello de Val do Dubra. Dito asfaltado sería dende o referido linde ata a aldea de Vilacoba, esta última incluída
-          Mellora do  paso peonil detrás da igrexa de Troitosende
-          Apertura do camiño do piñeiro.

 • Parroquia de Monte:
-          Dotar de beirarrúas a estrada do Barro a Nantón.
-          Dotar de beirarrúas dende o linde con Negreira a rotonda.


 • Parroquia de San Cibrán:
-       Mellora con zahorra o firme do camiño do Porto en Chantada que vai cara a igrexa
-      Construción da fonte pública de Chantada coa mellora do seu entorno
-   Dotar de distintas melloras o local social algunhas moi necesarias  como auga, un fregadeiro, etc.Por outra banda:

 • Na parroquia de Suevos necesítanse melloras varias no local social tales como a construción dun aprende coa súa cheminea, a construción dun parque infantil e o acondicionamento das instalacións deportivas.
 • Na parroquia de Monte rematar a restauración da antiga escola.
 • Unha actuación de mellora na area recreativa de Fiopáns, dotándoa de luz.
 • Mellora da pista polideportiva situada na Camposa. (SEOANE)
 • Mellora da pista polideportiva da parroquia da Ermida.
 • Cambio das marquesiñas nas parroquias que así o necesiten.
 • Mellora do entorno do local social de Ordoeste, mellora da pista deportiva e creación dun parque infantil.
 • Creación dunha senda fluvial o carón do río na parroquia de San Cibrán.
 • Derribo do caseto de San Vicenzo, o par do antigo campo da feira, e a creación de un espazo de lecer.
 • Mellora da ruta de sendeirismo e do paseo fluvial na parroquia de Ordoeste.


PLENO ORDINARIO DO 30 DE NOVEMBRO 2016


1.- Queremos solicitar de novo as actas de comisións de goberno. O non ter acceso as mesmas impide a nosa labor fundamental de control nas decisión e acordos  que nelas se toman.

2.- En anteriores plenos solicitamos que durante as vacacións do persoal da biblioteca  se incorporara outra persoa no seu posto co fin de non pechar a instalación, privando ós veciños e veciñas de un dos poucos lugares de lecer que ten o Concello.
Pois parece que non hai interese neste tema por parte do Concello, xa que unha vez máis, pechouse por vacacións do persoal.

3.- Por petición dos veciños e veciñas da parroquia de Corneira solicitamos:
Un  punto de luz na entrada da igrexa de parroquial.
Que se remate a limpeza do camiño do Portiño  Agro  Dos Campos, xa que, a cuadrilla de limpeza rematou os traballos ó chegar á plantación dos castaños propiedade de D. Daniel Silva.
Que se remate a limpeza do camiño Porto Serra Casal, xa que onde fai a bifurcación, só se limpou un dos ramais, o que xera  malestar para cos veciños e veciñas.

4.- Solicitamos que se arranxen os taboleiros de anuncios que hai nas parroquias, xa que a maioría están en mal estado, e que nas parroquias  onde  non hai se instalen uns novos.
E para os novos taboleiros suxerimos que se poñan en madeira dando dobre uso. Por unha banda uso dos veciños e pola outra uso do Concello.

5.- Solicitamos o cambio do  contedor de papel  que hai en Seoane, polo mal estado no que se atopa este. Tamén pedimos que se lle de unha solución a marquesiña que hai en Emes. Ou ben se retira, ou se lle pon un tellado.

6.- Manifestamos a nosa queixa por non contar coas asociacións de veciños para a colocación das caldeiras nos locais sociais das parroquias.

7.- Por petición dos veciños de Troitosende, comentar que os día de actos litúrxicos é un verdadeiro problema o número de coches que se concentran no entorno da igrexa e o non haber sitio para aparcar son habituais os problemas para poder pasar pola estrada. Por isto solicitamos  algunha actuación para facer un aparcadoiro. O que suxerimos que se derribe o palco, se amplíe  e se habilite esa zona que podería usarse como aparcadoiro de carácter temporal.  Preguntan tamén cando se rematarán as obras do POS2015 ?. E solicitan unha vez máis o arranxo da pista deportiva ( peche , firme , porterías , canastas etc ...)

8.- Unha vez rematada a obra no Espiño, POS 2015, solicitamos que se quiten as rodas que hai tiradas na cuneta, a altura do nº10  e se instale un quitamedos, que  xa en anteriores pleno  foi solicitado.

9.- Temos unha proposta alternativa a revista que publica o Concello, (ver modelo de Teo, sen fotos da corporación e con información puntual).
A  proposta consiste nun exemplar bimensual,  en papel reciclado, cun baixo custo para informar de maneira puntual das novas do concello.

10.- Vendo as facturas da empresa que realiza o servizo complementario de atención a domicilio (Atendo Calidade), apreciamos que o custe e realmente alto, polo que propoñemos que en vez de tirar de empresas privadas se fomenten novas ofertas de traballo dende o concello.

11.-  Entre os decretos que revisamos aparece un pago por “comida eleccións ó parlamento de 2016” nun restaurante de Santa Comba.
Gustaríanos saber, quen asistiu a dita comida,  e sobre todo porqué os cartos dos veciños da Baña foron para  a  Santa Comba,  tendo restaurantes na Baña

12.- O decreto 2016 453 22706 hai un pago por un equipo de protección individual de 4331,79€  (Tragsa) . Do mesmo xeito atopamos outro pago por outro equipo de igual denominación de 1739€. Gustaríanos saber a diferenza entre os dous equipamentos.

13.-  Entre a documentación que se nos facilitou para  este pleno, faltan  os pagos dos plenos do trimestre anterior. Aínda  que no momento do ingreso xa se notificou , queremos deixar constancia que se produciu un erro nos pagos ingresando cartos de máis a un concelleiro do grupo socialista.

14.- Por petición dos veciños de A Riba solicitamos un aumento de puntos de luz no acceso o cemiterio e a igrexa.

15.- Por petición dos veciños do Alde,  solicitamos unha revisión das luminarias do lugar,  xa que o parecer non proporcionan a claridade desexada.


16.- Estamos a final de ano e seguemos sen reixa no local social de Fiopáns, sen quitamedos  na baixada de Buchaín sen o cambiador para bebés na casa de cultura, polo que solicitamos máis brevidade nas actuacións.
Preguntas pleno día 28 de setembro 2016


1.- De novo solicitamos copia das actas de comisión de goberno. Seguimos sen recibir copia das mesmas sendo a última a do dia 12 de abril 2016.

2.- Do mesmo xeito unha vez máis, pedimos que se nos entregue o correspondente informe sobre o cobro indebido das dietas do concelleiro Roberto.

3.- O pasado sábado día 24 entregamos unha queixa en rexistro as 13:05 h. por non estar a documentación deste pleno á nosa disposición. Sendo o rexistro de saída da convocatoria o mesmo día as 11:27 h, entendemos que se trata dunha neglixencia por parte  da secretaría por non deixar a documentación á nosa disposición, entorpecendo o noso dereito a revisala.

4.- Queremos deixar constancia que na  obra do POS, arranxo da estrada  de Cantalarrana a Vilar Da Torre, esta non se fixo de forma correcta. O abrir as cunetas tan pegadas a estrada esta quedou reducida no ancho, facendo imposible o paso de dous coches, polo que solicitamos se tomen as medidas correctoras antes de facer o pago da obra.

6.- En canto a obra  que vai de Vilar da Torre a Vilar de Suso, solicitamos que se cemente canto antes a subida cara o monte pois coas chuvias da semana pasada xa baixaron arrastres e non podemos deixar que pase o inverno así, ademais de ver que non se fixo nada onde nacía auga, polo que non queremos que despois se lle bote a culpa á chuvia, xa que alí deberíase drenar para que no inverno non naza a auga.

7.- Seguimos co problema na curva das Bousiñas (Ferreiros) solicitamos unha actuación xa, antes de que se produza unha desgraza.

8.-Solicitamos o arranxo da entrada da pista Trascortellas na Carballeira posto que ten un tubo en moi mal estado o que dificulta a entrada dos tractores na mesma.

9.- Por petición dos veciños da parroquia do Barro solicitamos o arranxo do camiño do Cotón Grande.

10.- Por petición dos veciños de Ordoeste, solicitamos o desatasque da tagea  a altura do número 10 de Cotobade que leva as augas da parte de arriba da rúa  por abaixo da mesma, xa que está obstruída.

11.- Por petición dos veciños de Corneira pedimos o arranxe e limpeza do camiño da Roza, no lugar do Vilariño, que vai da casa de Riveiro ata o camiño da fonte da Busta, que se repare a fochanca que hai no lugar do Vilariño (xunto a casa de Manolo da Chona), e que se recollan as saídas das augas pluviais no lugar de Corneira (casa de Gloria).

12.-En Vilar de Suso, limpouse a fonte antes das municipais, sacando a porquería do pozo e deixándoa fora, aínda segue alí e o pozo non se volveu limpar.

13.- Despois de facer unha obra tan importante en Duomes non concibimos que non se arranxe a fonte que está a perder auga.

14.- Queremos deixar constancia que se está a utilizar o maquinaria municipal que carece de sinais luminosa (remolque). Solicitamos se repare.

15.-Que se nos aclaren as facturas 2016 920 21600 de EVELB TECNICAS Y SISTEMAS (en canto a un teclado, licencias e instalación do mesmo).

16.-En canto as eleccións do pasado domingo queremos preguntar por que a parroquia de Cabanas non tiña bus e tamén dicir que ninguén utilizou este servizo.


17.-En resumen, estamos a ver que en contestación as nosas solicitudes, a maior parte estase a dicir que si, pero logo non se fai nada. Polo que solicitamos se proceda a realizar as obras e melloras solicitadas.
PREGUNTAS PLENO- MÉRCORES 27 XULLO 2016

En canto a rogos e preguntas presentadas, estas son as formuladas polo noso grupo.

Por petición dos veciños de Corneira solicitamos:
1   .    O acondicionamento do campo de fútbol o cal está nun abandono total co fin de que os veciños da parroquia poidan facer uso do mesmo.
2    .      O acondicionamento do entorno da fonte pública De San Ramón (lugar de Barreiros).
3   .    A instalación dun espello para facilitar a incorporación dos vehículos á estrada xeral na saída de Corneira (Casa de Roberto).
4    .      Limpeza dos camiños:
-  Camiño nos Barreiros entre a casa de Tito e Baldina que leva a Vilar da Cima e o Vilariño.
 Na entrada do lugar de Vilariño os dous camiños dereita e esquerda.
-  O chamado camiño da Cereixeira en Vilar da Cima que leva a estrada xeral.

Por petición dos veciños de Lañas solicitamos:  Limpeza e acondicionamento da área recreativa e limpeza da cuneta o lado da casa de Pena.

Por petición dos veciños de Gosende solicitamos a limpeza da área de lecer do muíño a que está totalmente abandonada. Solicitamos que se limpen todas as areas recreativas e fontes que están moi abandonadas polo equipo de goberno.

Por petición dos veciños de Gende solicitamos que se tomen as medidas necesarias coa casa en ruínas, que está a crear unha situación de risco eminente por derrube, ademais de ser un foco de infección pola presenza de ratas.

Queremos deixar constancia unha vez máis que non entendemos porque non se lle pediu a empresa que asfaltou a baixada de Buchaín cara Vilar da Torre, as garantías de dito traballo posto que o asalfatado ós cinco meses xa estaba levantado, e agora váiselle pagar a outra empresa para facer o mesmo tramo.

Tras o último pleno ordinario,vostede comprometeuse a buscar unha solución ó problema xerado en Marcelle pola actuación das obras do POS do ano pasado. O tema segue igual e temos constancia que nin sequera se está a contestar ás solicitudes do Valedor do pobo cando pide información sobre o tema.

Queremos dar voz a queixa dos veciños da Carballeira polo mal acondicionamento do campo da festa froito da mala planificación de ditos traballos.

Por petición dos veciños solicitamos a ampliación do horario da biblioteca, un servizo cada vez máis demandado polos veciños xa que ademais de biblioteca en moitos momentos fai tarefas de ludoteca, así como é o lugar onde moitos nenos fan os deberes e traballos escolares.

Solicitamos copia do convenio do concello coa asociación  Filloas da pedra da Baña.
Queremos saber si se fixo algunha mellora no tema do transporte metropolitano en canto a ampliación de horarios. Consideramos necesario cara o curso escolar que se adecúen os horarios as necesidades dos veciños.

Gustaríanos saber o motivo do cambio da centraliña telefónica do Concello.PREGUNTAS PRESENTADAS NO PLENO DO 27 DE XANEIRO DE 20161.-QUEIXA POR  SEGUIR SEN RECIBIR AS ACTAS DE COMISIÓN DE GOBERNO.
Queremos por de manifesto unha vez mais que seguimos sen recibir as actas das comisións de goberno, o que fai que non teñamos constancia dos acordos que  nelas se toman. Acordouse que de non ser posible redactar as actas, daríase conta dos acordos que nelas se tomasen. A día de hoxe seguimos igual

2.-SOLICITAMOS QUE SE AVISE OS CONCELLEIROS DOS ACTOS QUE SE REALICEN NO CONCELLO CON UN TEMPO PRUDENCIAL.
Si en distintos actos non se nos está  avisando da súa realización, caso do pasado mes de decembro cando se instalou a carpa na praza do concello para a feira e visita do Papá Noel.
 O pasado día 13 se nos notifica as 19/30  que o día 15 as 9/30 terá lugar unha conferencia na casa da cultura . Nin 48 horas de antelación.
Supoñemos que as autoridades que acudiron de outros países non serian avisadas con tan so 48 horas, é mais incluso as pandereteiras foron avisadas días antes que nos. Podemos dicir que fomos os últimos en ser avisados .

3.-SOLICITAMOS QUE SE NOS CONVOQUE ÓS PLENOS CO TEMPO SUFICIENTE.
Dicir que nesta última convocatoria de pleno o retraso da súa comunicación ( sábado as 19/50 sendo o rexistro de saída de fecha día 20), imposibilitou que puidésemos acceder á documentación, tal e como tiñamos por costume o sábado pola mañá.
Entendemos que pode estar dentro de prazo, pero agradeceríamos que no sucesivo se nos comunique como se facía ata a fecha
4.-INFORME PENDIENTE SOBRE O COBRO DE DIETAS E  ASISTENCIA O CONSELLO ESCOLAR NO CURSO  2014/2015.
Levamos pendentes de dito informe preto de 6 meses, polo que pedimos unha vez mais dito informe a secretaría

5.-SOLICITAMOS INFORMACIÓN  SOBRE A ESCOLA DE MUSICA  E PATINAXE NO RELATIVO A :
Suspensión do festival de música de Nadal, motivos reais, e por qué non se avisa aos pais o mesmo día en que se suspende.
Criterios a seguir polos cales se organizaron os horarios para as clases de instrumentos.
En canto o tema de patinaxe, hai queixas de pais e nais en que  esa actividade coincide un día con música e así hai nenos/as  que so poden ir un dia e pagan por dous, ademais quéixanse que o pavillón está con tanta humidade que non poden facer a actividade, e solicitamos que se tomen medidas neste tema.

6.-QUEREMOS POR DE MANIFIESTO QUE UNHA VEZ MAIS, QUEDOU EN EVIDENCIA O ESCASO MANTENIMIENTO QUE TEÑEN AS PISTAS , CUNETAS, SAIDAS DE AUGA ETC.
Nuns días de chuvia a maior parte das pistas e rúa sufriron grandes danos por non haber un plan constante de mantemento das mesmas, polo que solicitamos un aumento si é necesario de persoal para a cuadrilla de mantemento e un plan de actuación para os días de choiva.

7.-QUEREMOS FACER UNHA QUEIXA FORMAL POLO LOCAL CEDIDO A FUNDACIÓN AFONSO EANES.
Non entendemos cómo para nun acto de estas características o concello non pon a disposición a casa da cultura, co seu pequeno auditorio acondicionado para este tipo de actos, o que aportaría á Concello unha imaxe de capacidade fronte o local no que se desenrolou que daba aspecto de desidia e abandono

8.-SOLICITAMOS QUE NO SUCESIVO SE NOS TEÑA EN CONTA A HORA DE CONFECIONAR O CALENDARÍO ANUAL QUE SE ENTREGA ÓS VECIÑOS.
Botamos en falta unha foto da totalidade da corporación municipal. Gustaríanos aportar ideas, participar no deseño e acordar as imaxes que se usen como fondo.

9.-OS LOCAIS SOCIALES NON ESTABAN  ACONDICIONADOS PARA  A  XORNADA ELECTORAL
Queremos tramitar as queixas dos veciños que estiveron nas  mesas electorais, polo mal acondicionamento de algúns  locais, nalgúns as oito da maña non sabían onde estaban as chaves ou como acender a calefacción.

10.-PODA  DAS TULLAS NA  ÁREA RECREATIVA DE LAÑAS.
Queremos transmitir as queixas dos veciños de Lañas pola forma en que se cortaron as tullas da área recreativa. O fin destas, era protexer do vento a área, e a altura á que foron cortadas non é a correcta. Entendemos que o responsable último é o concello, quen deberíase informar e asistir o persoal responsable de dita poda.

11.-NO LOCAL SOCIAL DE FIOPANS FALTA A REXILLA QUE RODEA A PISTA POLIDEPORTIVA.
Solicitamos a petición dos veciños a colocación da reixa que falta o redor da pista, o estado actual da mesma pode acabar ocasionando un accidente o día menos pensado.

12.-QUE  SE INSTALE A  AUGA NO LOCAL SOCIAL DE SAN CIBRAN:
Unha vez mais traemos o pleno un novo problema coa auga, un ben de primeira necesidade. A asociación de veciños de San Cibrán solicita o concello a súa colaboración para dotar o local social de auga corrente.

13.-QUE SE INFORME DA NORMATIVA DE CORTA E PLANTACIÓNS E QUE SE TOMEN AS MEDIDAS PERTINENTES.
Queremos denunciar neste pleno o malestar dos veciños polo mal  uso que fan as empresas de corta de madeira das pistas do noso concello. Todos sabemos e vostedes tamén ,que cando retiran a madeira, as pistas utilizadas para o almacenamento e transporte da madeira quedan nun estado lamentable. E para mostra un botón, o camiño de Pedra Alba na Barcala o Castro, que foi reparado o ano pasado cos cartos dos veciños da baña mais de 15.000€, e xa está de novo intransitable polos estragos que as  empresas de corta de madeira nela fixeron.
Solicitamos que dunha vez por todas se faga cumprir as ordenanzas para con estas empresas, que se lles esixa un aval bancario como fan outros concellos, e que unha vez rematados os  traballos se comprobe por parte do concello en que condicións quedan  as pistas.

15.-EN SAN CIBRAN, NA ESTRADA DO PORTO CAERON TERRAPLENS  E NECESÍTASE UNHA URXENTE REPARACIÓN.
Nesta estrada estanse a formar continuas balsas de auga, co conseguinte perigo que estas ocasionan para a circulación. Polo que solicitamos se tomen  medias correctoras

16.-Ó MUIÑO DA PONTE CALEXA CAEULLE O TEITO
Sabemos que é de titularidade privada, pero o seu interese cultura, e  o ser o  único da zoa que funciona de forma artesanal, convérteo en algo especial para o concello, polo que solicitamos a intervención da alcaldía para o seu arranxo.

RESPOSTA Á MOCIÓN DO GRUPO MIXTO

Encontramos correcto a formulación da moción, pero discrepamos no último punto.
Si a esencia da moción é que se garante a participación dos veciños na vida política, económica e social do noso concello, este último apartado solo da cabida a grupos colectivos inscritos no noso concello que a súa vez terán que estar avalados por un número mínimo de sinaturas. Ó noso criterio calquera veciño da Baña debería poder presentar mocións  para posteriormente seren tratadas  neste pleno.
Polo que pedimos se elimine dito paragrafo da moción.ROGOS E PREGUNTAS PRESENTADAS NO PLENO DO 24 DE NOVEMBRO DE 2015


1.- O concello está facéndose cargo da limpeza dos vertedoiros incontrolados a través dunha empresa privada, parécenos un gasto excesivo e consideramos que o podía facer a brigada municipal.

2.-No decreto 150/2015 podemos comprobar que se contratou o servizo de asistencia técnica e urbanística. Queremos saber por canto tempo e si se vai a sacar a praza a concurso.

3.-Solicitamos copia do proxecto para a mellora do campo da feira.

4.-Por qué se fai cargo o concello do pago  dunha multa por exceso de velocidade.

5.-Por petición dos veciños de Troitosende, queremos saber cal foi o motivo de cortar o pino centenario que había o carón do local social, e que se fixo coa madeira.

6.-Por petición dos veciños de Busto, preguntamos cal é a postura do Concello fronte a problemática coa auga que afecta a 13 veciños e tamén o concello, posto que  a fonte pública do lugar, abastecese da mesma mina que os veciños.

7.-Por petición dos veciños de Xanín, preguntamos  por qué hai unha luminaria a altura do número 83 con dúas farolas, unha cara diante e outra cara tras. Tamén queremos deixar constancia de que na rotonda quedou unha luminarias das vellas e na baixada de Duomes de Abaixo falta unha por instalar.8.- Queremos poñer de manifesto por petición dos veciños que no centro médico hai un serio problema respecto o servizo de pediatría. Xa o servizo era escaso ó estar dispoñible tan só 2 días á semana, pero a data de hoxe  carecemos de dito servizos e non hai data da posta en funcionamento do mesmo. Somos conscientes da limitación do concello nestes asuntos , pero creemos que presionando dende esta institución, poderíase solucionar o problema.


PODES ENVIARNOS AS PROPOSTAS QUE CONSIDERES OPORTUNAS PARA QUE AS FAGAMOS CHEGAR AO SEGUINTE PLENO
CORREO ELECTRÓNICO:  psoe_abana@yahoo.es

ROGOS E PREGUNTAS PRESENTADAS NO PLENO DO 30 DE SETEMBRO DE 2015

1. Unha vez máis solicitamos a implicación do concello no caso do sen teito que reside no monte de Fiopáns. Entendemos que esta persoa non pode seguir vivindo nunhas condicións precarias e de abandono, creando ademais alarma social para os veciños polo seu comportamento estraño que demostra as veces.

2. No pleno con data 28 de xaneiro solicitamos a colocación de quitamedos na subida de Buchaín. Tamén solicitamos que se fixera cumprir a ordenanza municipal o respecto das árbores que están o carón das cunetas.
A día de hoxe, non se levou a cabo ningunha actuación ó respecto, polo que reiteramos as nosas peticións.

3. Por petición de veciños da parroquia de Suevos, gustaríanos saber que pasou coa leña da masa común que se cortou para poder dar paso a liña de alta tensión.

4. Queremos deixar constancia de que multitude de leiras do concello destinadas ó labradío, están sendo empregadas para a reforestación e polo tanto non están cumprindo co seu fin. Solicitamos o concello que aplique as medidas correctoras.

5. Temos constancia de que na parroquia de Suevos e na de Corneira, estanse a facer tarefas de limpeza nas leiras de titularidade eclesiástica. Queremos saber si é a cuadrilla do concello a que está realizando ditas actuacións.
6. Solicitamos a colocación das bandeiras no balcón, se poña en funcionamento o reloxio e o arranxo do seto co nome do concello ó que lle falta parte do ñ, posto que da unha imaxe moi pobre do concello.

7. Vista a boa actitude da alcaldía tras as peticións de arranxo das fontes, agora os veciños de Cabanas solicitan que se repare a fonte-lavadoiro do Rueiro e a da Subila, posto que ambas as dúas están en moi mal estado, incluso ameazando con esborrallarse a placa do teito.

8. Na parroquia de San Cibrán, atópanse dúas vivendas que carecen de auga, do mesmo xeito, hai unha terceira na Tarroeira, propiedade de D.ª Manuela Mourelle Vales, que cando chega a seca atópase na mesma situación. Instamos ó concello a que busque unha solución para os veciños de dita parroquia.

9. Comunicounos o presidente da Deputación que hai un remanente de cartos que van ser destinados ós concellos, parte para fomento do emprego e parte para libre disposición. Polo que pedimos que antes de tomar decisións sobre o destino de ditas axudas, se nos teña en conta co fin de poder aportar ideas e solucións de maneira conxunta.

10. Queremos deixar constancia de que non nos están chegando as actas de comisión de goberno.

11. Queremos saber si hai axuda para material escolar.


ROGOS E PREGUNTAS PRESENTADAS NO PLENO DO 27 DE XULIO DE 2015


Estas foron algunhas das propostas que o grupo municipal socialista presentou no pleno do pasado día 29 de xullo de 2015

- Que se revisen as actuacións do POS , nas que atopamos diversas irregularidades, como en Marcelle onde se asfaltou unha entrada a unha finca privada ou en Gosende onde o asfaltado remata antes do marcado no proxecto.

- A colocación de tubos e o soterramento da cuneta na entrada de Duomes, onde fai uns días un tractor tivo un accidente ó meter as rodas en dita cuneta.

- Pedimos explicación sobre a multa que a garda civil puxo á furgoneta do concello por circular sen seguro e cas rodas en mal estado  (1.500 euros)

           ¿Que servizo estaba facendo?
¿Quen é o responsable de que a furgoneta estea sen seguro e cas rodas en mal estado?

- Preguntamos si foron devoltos os cartos das dietas que cobrou o concelleiro Roberto Rial Calvo, sen asistir o consello escolar.

- Solicitamos que se corrixa un grave problema cas augas residuais que se canalizaron por debaixo da beirarrúa na obra do POS de Lañas , que se lle dou saída en fronte a un pozo de captación de auga veciñal.

- Solicitamos un espello para un cruce no lugar de Ferreiros , que se arranxe a fonte do lugar, xa que no estado no que está é un verdadeiro perigo para os usuarios, e que se instalen sinais en A Riba marcando o acceso a Ferreiros.

- Que se revisen os accesos ás fincas nos camiños arranxados con zahorra, posto que moitos tubos quedaron atascados ou rotos.- Solicitamos o listado das masas comúns pendentes de venda, e se os cartos das vendas repercuten no concello e polo tanto nos veciños.


PODES ENVIARNOS AS PROPOSTAS QUE CONSIDERES OPORTUNAS PARA QUE AS FAGAMOS CHEGAR AO SEGUINTE PLENO
CORREO ELECTRÓNICO:  psoe_abana@yahoo.es

No hay comentarios: